Oromo (Afaan Oromoo / Oromiffa)

Deeggarsaa fi Gorsa of danda’aadargaggootaaf. Baqattootadargaggeeyyiihirkattummaabarbaadankanmaatiihinqabnee fi biyyaIngiliiziikeessajiraatanwajjiinnihojjanna. Yoodargaggeessataatan ( hangaumriiwaggaa 25) taatanii fi  tajaajilootahawaasummaairraadeeggarsafudhataakanjiraattanyoota’eisingargaaruudandeenya.

  • waa’eefaayidaalee fi mirgootakeessaniiodeefannooisiniifkennina.
  • Gargaartoonnidhimmahawaassummaa , gorsitoonnidhuunfaakeessanii fi hojjatoonniibirooakkayaadakeessanisindhageeffatannitaasisfna.
  • komiiyooqabaattanii fi tajaajilootaisiniifkennamanittiyoogammaduubaattanakkamirgakeessaniifdubbattanisingargaarra.

Bilisaan 0808 800 5792 irrattinuubilbilaatii ( Afaanoromootiin)  isindubbisna

Karaaarmaangadiitiinis nu qunnamuudandeessu:

Ergaabarreeffamagabaabaa 07758 670369 ( fuula 8-12 ergaatokkotti)

Whatsapp 07758 670369 ( umrii 16 fi isaaoliif)

Email: help@coramvoice.org.uk

Tajaajiloonnikeenyawiixataahangajimaataasa’aa 3:30 – 12:00 fi sanbatasa’aa 4:00 – 10:00 ttibanaadha.