د خصمانی ترلاندې یا خصمانه کوونکی اهم توري او ددې مطلب

د خصمانی ترلاندې

که ستاسو مرستې شوې وي د سماجي خذماتو د لار او یو سماجي کارکوونکی لرئ، دې ته وائي د خصمانې لاندې
اوسیدل یا په لټون کې ئې.

که تاسو د خصمانې لاندې ئې نو امکان لري چې تاسو اوسیږئ د
یو خیال ساتونکي </74 یا په یو شریک کور کې د اهم کار کوونکو سره هغه عمله ده چې چې دلته ستاسو
مرستې کوي.

مقامي کونسل / مقامي چارواکي

د حکومت هغه مقامي برخه چې د خذماتو ورکولو ذمه وار وي.
(څیزونه لکه سکولونه، کور، او دهغه خلقو خصمانه چې مرستو
ته اړیتا لري) د هیواد په هره سیمه کې (د مثال په توګه
مانچسټر ښار یا ساوتهـ ورک یا برینټ په لندن کې).

سماجي خذمتونه
د مقامي کونسل برخه ده.

سماجي خذمات / دماشومانو خذمات

په مقامي کونسل کې هغه محکمه کومه چې د دې خبرې زمه وارده
ده چې ستاسو مرسته وکړي که ته ماشوم ئې یا ځلمې ئې او په
دې هیواد کې د خپلو والدینو یا د کورنۍ د بل کوم غړي ، چې
ستاسو مرسته وکړي دهغوي بغیر اوسیږئ.

خصمانه اخستونکی

که تاسو د شپاړس کالو یا د دې نه زیات عمر ئې او د خصمانې
لاندې ئې، ستاسو به مرسته کولې شي چې د اتلس کالو کیدو د
پاره څه منصوبه جوړه کړئ.

کله چې تاسو د اتلس کالو شئ تاسو ته به ‘خصمانه اخستونکی‘
وائي. ستاسو څخه هیله کیږي چې تاسو به زیات خپلواکه او د
څیزونو پخپله په شان منتظم ئې خو ستاسو د مقامي کونسل </275 به بیا هم ذمه واري وي تر
هغې ستاسو مرستې وکړي چې تاسو پنځه ویشت کالو ته ورسئ.

دوي ستاسو د کور، تعلیم او نورو هغه څیزونو کې مرسته کوي
چې تاسو ورته اړیتا لرئ.

د مخکې تلو لار منصوبه

د مخکې تلو لارې منصوبه ډیره ضروري ده په داسې حال کې چې
تاسو خصمانه اخستونکي ئې. دا یو قانوني دستاویز وي چې پکې
دا درج وي چې تاسو به د آزاد او خپلواک ژوند تیرولو او
خپل مرام ته د رسیدو دپاره د سماجي خذماتو نه کوم قسم ته
اړتیا لرئ.

کله چې ته د شپاړس کالو عمر ته ورسې نو ته او ستا سماجي
خذمت درکونکی یا پي ای به د مخکې تلو په منصوبه په شریکه
سره کار کوۍ.

هر شپږ میاشتې روستو به ستا د منصوبې جاج اخستې کیږي چې
آیا دا اوس هم ستا دپاره غوره دې.

د خصمانې اخستنې مقامي آفسر

دا دستاویز تاسو د خپل کونسل په ویبپاڼه موندلې شئ. دې کې
هغه ټول معلومات موجود وي کوم چې خصمانه اخستونکي ته
کونسل ورکوي. دې کې یو فهرست وي چې خصمانه اخستونکی کومې
مرستې ترلاسه کولې شي او کومې مرستې شتون لري.

مالي مرستې

د سفري اخراجاتو، کتابونو، کورس، پوهنځآئې یا پوهنتون
فیسونو دپاره تاسو د پیسوخواست کولې شئ. تاسو په دې اړه د
خپل پي ای نه تپوس کولې شئ.


دکور الاونس اخستل / د کور دپاره قرض اخستل

هغه پیسې چې تاسو ته د سماجي خذماتو څخه راځي چې تاسو یو
نوي کور یا فلیټ ته لاړ شئ او هلته نور سامان لکه فرنیچر،
فریج، پتیله یا د اخلي پخلي سامان اخلۍ.

د کونسل د ټیکس نه استثنی

کونسل ټیکس هغه پیسې دي چې تاسو ئې خپل کونسل ته ورکوۍ،
که تاسو د اتلس کالو نه زیات ئې او په یو خپل یا د کرائې
په کور کې اوسیږئ.

که تاسو ته د ‘کونسل ټیکس نه استثنا‘ درکړې شوې وي، یا
تاسو د ‘کونسل ټیکس ورکولو نه مستثنا‘ ئې نو د دې مطلب دا
شو چې تاسو به پيسې نه جمع کوۍ.

خلق

سماجي خذمات ورکونکې

ستاسو سماجي خذمات ورکونکی کار کوي د پاره د مقامي کونسل </485. دا په کونسل کې اهم سړی وي
کله چې تاسو ته د څه څیز ضرورت وي نو تاسو ده سره خبرې
کولې شئ.

پي ای (ذاتي صلاحکار)

دا د یو سماجي خذمات ورکوونکي په شان وي خو د خصمانې
اخستونکي دپاره وي. دوي به تر پنځه ویشت کالو پورې ستا
مرسته کوي که تاسو دې ته اړتیا لرئ.

رضاعي خیال ساتونکی

هغه څوک چې ته ورسره وسیږې کله چې تا لاندې ئې تر خصمانې. دوي به ستا د والدینو په څیر کردار لوبوي
ترڅو چې تا اتلس کالو ته نه ئې رسیدلې، څه وخت زیات. دوي
به ستا دپاره پخلې کوي او ستا خیال به ساتي

اهم کارکوونکی

که ته د اتلس کالو کم ئې او د نورو ځوانانو سره په شریک
کور کې اوسیږې، نو هلته به اهم کار کوونکې وي ستا د مرستو
دپاره او د نورو ځوانانو دپاره چې په کور کې اوسیږي.

ترجمان / ویاند

هغه تن چې د خلقو الفاظ اړوي څوک چې بدله ژبه وائي چې دا
راز دوي د یو بل په خبره پوهه شي.

وکیل

هغه څوک چې د مقامي کونسل دپاره کار نه کوي خو ستا د
حقونو باره کې تاته د مشورې درکولو لړ کې ستا مرستې کوي
چې تا دخپل کونسل نه په کوم څیز خوشحاله نه ئې، د مثال په
توګه تاته هغه مرسته نه میلاویږي چې ته ورته اړتیا لرۍ.

قانون دان / وکیل

هغه څوک چې په قانون پوهیږی دی تاله قانوني مشوره درکولې
شي او ستا مرسته کولې شي که ستاسو لوکل کونسل تاسو
له هغه څه نه درکوي کوم چې قانون وائي باید تاته درکړې
شي.