در مراقبت بودن یا تارک مراقبت – کلمات مهم و چی معنی دارند

در مراقبت بودن

اگر از طرف خدمات اجتماعی مورد حمایت قرار میگیرید و
کارمند اجتماعی (سوشل ورکر) دارید، این به مفهوم ’تحت
مراقبت بودن‘ یا ’تحت مواظبت بودن‘ نامیده میشود.

اگر تحت مراقبت قرار دارید، شما ممکن با یک سرپرست یا در
یک خانه مشترک با کارمندان کلیدی ایکه برای کمک به شما در
آنجان موًظف اند، زندگی کنید.


دولت یا مقامات محلی (لوکل کونسول / کوکل اتارتی (

بخش محلی دولت که مسوول ارایه خدمات (مانند مکاتب، تهیه
مسکن و مراقبت مردم ایکه به کمک نیاز دارند) در هر ناحیه
از کشور اند (بطور مثال شهر مانچستر یا سوت وارک یا برینت
در لندن).

خدمات اجتماعی (سوشل سرویسیز) جز از کونسول محلی است.

خدمات اجتماعی / خدمات اطفال

اداره ایکه در دولت محلی مسوولیت دارد تا شما را حمایت
نماید اگر شما طفل یا نوجوان هستید و در این کشور والدین
یا عضو فامیل ندارید تا با ایشان زندگی کنید و از شما
مواظبت نماید.

تارک مراقبت

اگر شما ۱۶ سال یا بیشتر عمر دارید و در مراقبت هستید، به
شما باید کمک فراهم گردد تا برای زمانیکه ۱۸ ساله میشوید
برنامه ریزی نمایید.

زمانیکه شما ۱۸ساله میشوید، به شما ’تارک مراقبت‘
میگویند. از شما توقع بعمل میآید تا بیشتر مستقل باشید و
بیشتر چیز ها را خودتان برای خود انجام دهید ولی کونسول
محلی هنوز هم مسوولیت دارد تا از شما الی ۲۵ ساله شدن
حمایت نماید.

آنها باید در قسمت تهیه مسکن، تعلیم و حمایت دیگریکه شما
نیاز دارید به شما کمک نمایند.

پلان پات وی

پلان پات وی واقعاً جز مهم ترک مراقبت است. این پلان یک
سند حقوقی است که باید کمک هاییرا در خود داشته باشد که
شما از خدمات اجتماعی برای کمک در جهت زندگی مستقل و
دستیابی به اهداف خود، دریافت خواهید کرد.

شما و کارمند اجتماعی یا PA تان باید از زمانیکه ۱۶ ساله
میشوید روی پلان پات وی تان مشترکاً کار نمایید.

پلان شما باید هر شش ماه تجدید نظر گردد تا اطمینان حاصل
شود که هنوز هم برای شما مناسب میباشد.

افر یا پیشنهای محلی برای تارک مراقبت

این سندی است که شما میتوانید آنرا در ویب سایت کونسول
محلی تان پیدا نمایید. این سند در رابطه کمک هاییکه دولت
محلی به تارکین مراقبت ارایه مینماید معلومات میدهد. این
سند لیست از کمک هاییرا که قابل دسترسی اند و آنچه تارکین
مراقبت باید دریافت نمایند ارایه مینماید.

بورسیه

عبارت از پولی است که شما میتوانید برای کمک در قسمت
پرداخت مصارف سفر، کتب یا فیس کورس پوهنتون یا کالج
درخواست نمایید. شما باید از PA تان در این باره بپرسید.


کمک مالی برای ترک منزل / کمک بلاعوض مالی برای راه
اندازی خانه

عبارت از پولی است که به شما از طرف خدمات اجتماعی داده
میشود تا در قسمت خرید چیز های به شما کمک نماید که شما
در زمان کوچ کردن به یک اپارتمان جدید به آنها نیاز دارید
، بطور مثال فرنیچر، یخچال، چایچوش و تخم پزی .


معافیت مالیه کونسول (کونسول تکس ایکزیمپشن)

مالیه کونسول عبارت از پولی است که شما به کونسول محلی
تان پرداخت مینمایید اگر ۱۸ ساله باشید و مالک یا کرایه
نیشین خانه باشید.

در صورتیکه شما ’معافیت مالیه کونسول’ دریافت کنید یا از
’پرداخت مالیه کونسول معاف’ باشید، به این مفهوم است که
شما مجبور به پرداخت آن نیستید.

مردم

کارمند اجتماعی

کارمند اجتماعی شما برای کونسول محلی کار میکند. آنها
اشخاص اصلی اند که شما باید در صورت نیاز به چیزی با آنها
صحبت کنید.

(PA)
مشاور شخصی

این همانند کارمند اجتماعی است ولی برای تارکین مراقبت.
آنها باید به شما الی رسیدن به سن ۲۵ سالگی کمک نمایند
اگر شما به آن نیاز داشته باشید.

سرپرست رضاعی

شخص ایکه شما همرایشان در منزل شان زندگی میکنید، زمانیکه
شما در مراقبت بسر میبرید. آنها به مثل والدین ایفای
وظیفه مینمایند الی زمانیکه شما ۱۸ ساله شوید، بعضی اوقات
الی مدت طولانی تر. آنها برای شما غذا آماده میکنند و از
شما مواظبت مینمایند.

کارمند کلیدی

اگر شما زیر سن ۱۸ باشید و در منزل مشترک با جوانان دیگر
زندگی نمایید، در آنجا کارمندان کلیدی وجود خواهند داشت
تا به شما و جوانان دیگریکه در منزل زندگی مینمایند، کمک
کنند.

مترجم

فردی که کلمات افرادی را که به زبان های مختلف صحبت می
کنند تغییر می دهد تا بتوانند یکدیگر را درک کنند.

مدافع

کسی که برای کونسول شما کار نمی کند و با مشاوره در مورد
حقوق تان و هر چیزی که در کونسول خود از آن راضی نیستید
به شما کمک میکند، بطور مثال اگر حمایت را که نیاز دارید
دریافت نمی کنید.

وکیل

کسی که قانون را میداند. آنها می توانند به شما مشوره
حقوقی بدهند و به شما کمک کنند اگر کونسول محلی شما آنچه
را که قانون می گوید باید دریافت کنید به شما نمی دهد.