مهاجرت و پناهندگی – کلمات مهم و معنی آنها

مهاجرت

مهاجرت به معنای مهاجرت از یک کشور برای زندگی در کشور
دیگر است.

افرادی که در زمینه مهاجرت در انگلستان کار می کنند با
افرادی که به این کشور مهاجرت کرده اند کار می کنند.

پناهجو

شخصی که کشور خود را ترک کرده تا به جایی امن تر برود و
درخواست داده است که در کشور دیگری وضعیت پناهندگی بگیرد.

پناهنده

شخصی که کشور خود را ترک کرده است و اجازه دارد در کشور
دیگری بماند زیرا ثابت کرده است که بازگشت به کشور خود
برایش ناامن است.

وضعیت پناهندگی

اگر به شما وضعیت پناهندگی داده شود به این معنی است که
وزارت داخله به شما اجازه داده است که به عنوان پناهنده
در بریتانیا بمانید.

پروسه پناهندگی

مراحلی که شما برای درخواست دریافت وضعیت پناهندگی در
بریتانیا طی میکنید.

ارزیابی سن

اگر هیچ مدرکی ندارید که ثبوت کنید چند ساله هستید (مثلاً
پاسپورت یا تذکره) و وزارت داخله یا کارمند اجتماعی شما
باور نمی کنند که شما در سنی که می گویید هستید، آنها
‘ارزیابی سن’ را انجام می دهند.

این پروسه شامل یک یا چند جلسه با دو کارمند اجتماعی
میگردد. آنها از شما سوالاتی می پرسند تا فیصله نمایند به
فکر آنها شما در چی سنی هستید.

وزارت داخله

اداره دولتی مسئول مهاجرت

استیناف

اگر فیصله مهاجرتی دریافت کردید که فکر می کنید اشتباه
است، می توانید از محکمه بخواهید فیصله نماید که آیا صحیح
است یا باید تغییر کند. یک وکیل به شما در انجام این کار
کمک می کند.

محکمه

مکانی که در آن تصامیم قانونی توسط قاضی اتخاذ می شود.

مصاحبه اساسی (بزرگ)

مصاحبه بزرگ که در آن وزارت داخله از شما دلایل ناامن
بودن شما در کشورتان را می پرسد و تصمیم میگیرد که آیا به
شما وضعیت پناهندگی در این کشور بدهد یا خیر.

کمک حقوقی

پول از طرف دولت برای پرداخت به وکلا برای افرادی که پول
کافی برای پرداخت ندارند.

مردم

وکیل مهاجرت

شخصیکه در مورد قانون میداند و میتواند به شما کمک کند تا
برای وضعیت پناهندگی به وزارت داخله، یا تصامیم استیناف
درخواست بدهید.

مترجم

فردی که کلمات افرادی را که به زبان های مختلف صحبت می
کنند تغییر می دهد تا بتوانند یکدیگر را درک کنند.

شخص بزرگسال مناسب

کسی که از شما مراقبت کند و از شما حمایت کند تا در
ارزیابی سن یا مصاحبه بزرگ شما با وزارت داخله به
نمایندگی از خود صحبت کنید.

قاضی

فردی در محکمه که در مورد قضیه یا کیس شما در جریان
استیناف یا تجدید نظر تصمیم می گیرد.

وکیل پارلمان

شخصی از دولت مسئول منطقه محلی شما.

اگر مدت زیادی منتظر مصاحبه یا تصمیم گیری در مورد کیس
خود بوده اید، میتوانید از وکیل پارلمان منطقه خود
بخواهید که به وزارت داخله مکاتبه کند.

شما

مهمترین فرد در این پروسه!